วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566
sdsdsds

คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร

27 ต.ค. 2022
เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๔) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญโญ) นามสกุล ภูมิเมือง อายุ ๖๓ พรรษา ๔๔ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ. (ศาสนา), ศษ.บ. (ประ