วันอังคาร, 6 มิถุนายน 2566

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

🧑‍🎓กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้👇
🍃วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ปาฐกถา/พิธีซ้อมรับปริญญา
🍃วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีซ้อมรับปริญญา
🍃วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีประสาทปริญญา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
https://www.mcu.ac.th/news/detail/39853