วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร

เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๔) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญโญ) นามสกุล ภูมิเมือง อายุ ๖๓ พรรษา ๔๔ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ. (ศาสนา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), น.บ. (นิติศาสตร์) อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ), ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อํานวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร ดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการ วิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร