วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

บรรยากาศ การสรงน้ำพระขอขมาครูบาอาจารย์ ในวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย