วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

กิจกรรมสู่ชุมชน นำโดย พระโกศล มณิรตนา, ดร. พระครูใบฎีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล และนิสิต ปี 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจจากวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ณ ชุมชนบ้านกระเหรี่ยงน้ำตก อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร