วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

การเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)

▪ปีการศึกษา 2566
▪วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
ได้รับอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
▪หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น
(ป.บท.) หลักสูตร 1 ปี
▪คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรนี้ได้แก่
1.เป็นผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
2.เป็นสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
3.เป็นกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ
4.เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับประกาศนียบัตรที่สภาวิชาการเห็นชอบ
▪วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการปกครองท้องถิ่น แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้
▪รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
▪เรียนจบแล้วสามารถนำคุณวุฒิประกาศนียบัตรเรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้
▪ช่องทางการสมัครเรียน
1.สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร