วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

พิธีรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระเทพวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ===

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เป็น พระเทพวชิรเมธี ศรีปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑ โดยมีพระสุนทรวชิราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวระวีวรรณ โตวารี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ และนายชนินทร์ เขียวสนุก นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธี อีกทั้งมอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร