วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

🗓️ วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566

🏫มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

🏫วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร

🙏ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

โดยท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

✅1.อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ (ประธานกรรมการ)

✅2.พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ ดร. (กรรมการ)

✅3.ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง (กรรมการและเลขานุการ)

✅ตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566