วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ” การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและเตรียมความพร้อมการจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ