วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสังวรินทะที่สูญเสียนายบดินทร์ สังวรินทะ(เติ้ล)

25 ก.ย. 2023
37

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสังวรินทะ

ที่สูญเสียนายบดินทร์ สังวรินทะ(เติ้ล)

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

⚫️๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ

⚫️ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม

⚫️ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีฌาปนกิจศพ

⚫️ ณ วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 🙏🙏🙏