วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

การศึกษาดูงาน ดูกระบวนการกระจายสินค้า ของศูนย์กระจายสินค้า CP ALL นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ได้พานิสิตมาศึกษาดูงาน ดูกระบวนการกระจายสินค้า ของศูนย์กระจายสินค้า CP ALL นครสวรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยเพื่อนำไปปรับใช่ในชีวิตประจำวันของนิสิตได้