วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

กองบุญภิกษุอาพาธ จังหวัดกำแพงเพชร

คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งกองบุญพระภิกษุอาพาธจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองบุญฯ ที่อาพาธตามกําหนดสวัสดิการของกองบุญ เพื่อให้เครือข่ายพระสงฆ์มีความยั่งยืนมั่นคงถาวร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยบูรณาการหลักธรรมให้ปรากฏแพร่หลาย เพื่อให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายด้วยความสามัคคี และเพื่อให้พระสงฆ์มีขวัญกําลังใจที่ได้รับสวัสดิการ เป็นการช่วยเหลือสอดส่องดูแลกันยามทุกข์ร้อนอาพาธ