วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ

ที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ