วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

การตรวจความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ครั้งที่ ๑