วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

การเข้าค่ายปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตในวิชากรรมฐาน (05/08/65)