วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

คณะ/สาขาวิชา

คณะสังคมศาสตร์

สาขา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะพุทธศาสตร์

สาขา การจัดการเชิงพุทธ