วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

คณะ/สาขาวิชา

คณะสังคมศาสตร์

สาขา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะพุทธศาสตร์

สาขา การจัดการเชิงพุทธ