วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวใหม่

ประกาศ หยุดวันปีใหม่ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ปี2565
ตัวอย่างชุดครุย และชุดครุยคณาจารย์ มจรที่ต้องแต่งร่วมงานประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยล่าสุด
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
บรรยากาศตรวจการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตารางสอบข้อสอบกลาง
การปฎิบัติธรรมตามรายวิชากรรมฐาน ณ วันที่07/08/65
การเข้าค่ายปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตในวิชากรรมฐาน (05/08/65)
การตรวจความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ครั้งที่ ๑