วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ข่าวใหม่

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ – สามเณร และบุครคลทั่วไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
การเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
บรรยากาศ การสรงน้ำพระขอขมาครูบาอาจารย์ ในวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รูปบรรยากาศการออกแนะแนวให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และกำลังเปิดหลักสูตรปริญญาโท ที่สนใจศึกษาต่อ
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา
ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร เข้าถวายสักการะแด่หลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประกาศ หยุดวันปีใหม่ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร