วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ข่าวใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ
กองบุญภิกษุอาพาธ จังหวัดกำแพงเพชร
การศึกษาดูงาน ดูกระบวนการกระจายสินค้า ของศูนย์กระจายสินค้า CP ALL นครสวรรค์
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสังวรินทะที่สูญเสียนายบดินทร์ สังวรินทะ(เติ้ล)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ พระเทพวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ
ประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ” การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตารางสอบข้อสอบกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖