วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล
วีดีโอบรรยากาศในงานโครงการพิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์และปฐมนิเทศนิสิตใหม่
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวณา ประจำเดือนสิงหาคม 2566
กิจกรรมสู่ชุมชน นำโดย พระโกศล มณิรตนา, ดร. พระครูใบฎีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล และนิสิต ปี 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจจากวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ณ ชุมชนบ้านกระเหรี่ยงน้ำตก อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
บรรยากาศ การสรงน้ำพระขอขมาครูบาอาจารย์ ในวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รูปบรรยากาศการออกแนะแนวให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และกำลังเปิดหลักสูตรปริญญาโท ที่สนใจศึกษาต่อ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา
การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ปี2565
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕