วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ข่าวใหม่

พิธีรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระเทพวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ===
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวณา ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ – สามเณร และบุครคลทั่วไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
การเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
บรรยากาศ การสรงน้ำพระขอขมาครูบาอาจารย์ ในวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รูปบรรยากาศการออกแนะแนวให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และกำลังเปิดหลักสูตรปริญญาโท ที่สนใจศึกษาต่อ
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา