วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ – สามเณร และบุครคลทั่วไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
การเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา
ประกาศ หยุดวันปีใหม่ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
ตัวอย่างชุดครุย และชุดครุยคณาจารย์ มจรที่ต้องแต่งร่วมงานประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยล่าสุด
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
บรรยากาศตรวจการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕