วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 นิสิตจากวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีบรรยาการที่เต็มไปด้วยความสุขและได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ทางการเกษตร มาแนะนำและให้ความรู้กับนิสิตโดยตรง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้