วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ พระเทพวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ พระเทพวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) อายุ ๖๔ พรรษา ๔๕ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอาพาธด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มัยอีโลมา (Multiple Myeloma) เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์